В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Архив до 2019г
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Правна помощ
Съдебни преводачи
Архив до 2019г
за Вещи лица
Архив до 2019г
Връзки
Защита на личните данни
Mнения и предложения
Бюджет
 Обяви/Конкурси    Конкурс за "Връзки с обществеността"  
 Конкурс за служител "Връзки с обществеността"-архив
ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА

П Р О Т О К О Л от третия етап - събеседване и крайно класиране

публикуван на 20.05.2019г.


С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до трети етап от конкурса - Събеседване

публикуван на 02.05.2019г.


С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурса за заемането на 1 (една) щатна бройка за длъжността "връзки с обществеността" в Окръжен съд - Враца

публикуван на 04.04.2019г.


ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността "връзки с обществеността".

1. Кратко описание на длъжността "връзки с обществеността": Осъществява комуникационната политика на съдилищата. Разработва и осъществява медийната стратегия. Предоставя информация на медиите и обществеността за дейността на Окръжен съд - Враца, Районен съд - Бяла Слатина, Районен съд - Враца, Районен съд - Козлодуй, Районен съд - Мездра и Районен съд - Оряхово. Разработва програми за популяризиране работата на съдилищата и издигане авторитета на съдебната система в обществото, организира пресконференции, поддържа архив на медийните изяви, свързани със съда, подпомага административните ръководители при информиране на обществеността и осигуряване на връзки със средствата за масово осведомяване.

2. Минимални изисквания към кандидатите:

 • да имат завършено висше образование с образователна степен "бакалавър" или "магистър" по специалностите „журналистика” или „връзки с обществеността”, ИЛИ да имат завършено висше образование с образователна степен "бакалавър" или "магистър" по друга специалност, но през последните 5 год. да са работили като журналист или връзки с обществеността;
 • да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • да са навършили пълнолетие;
 • да не са поставени под запрещение;
 • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
 • да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 • да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • да не са съветник в общински съвет;
 • да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 • да не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище (изискването следва да е налице към датата на заемане на длъжността, ако кандидата спечели конкурса);
 • да не са адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняващи друга свободна професия.

3. Специфични изисквания към кандидатите:

 • да имат отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
 • да притежават отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт (Конституция, Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата);
 • да са комуникативни;
 • да притежават организационни умения;
 • да имат делови стил на обличане.

4. Минимален размер на основната заплата: 1 011 лв. и възнаграждение за ранг 25 лева.
5. Необходими документи:

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.

6. Начин на провеждане на конкурса:

 • Първи етап - проверка на документите на кандидатите;
 • Втори етап - представяне на писмено изложение от кандидатите за вижданията им за медийната политика, която следва да се провежда от страна на съдилищата от Врачански съдебен район.
 • Трети етап - събеседване.

Подробни данни за етапите на конкурса се съдържат в Заповед № 142/28.02.2019г. на адм.ръководител на съда, публикувана на интернет страницата на съда и е на разположение на кандидатите в Информационния център на Окръжен съд - Враца.
7. Срок за подаване на документите: 30 календарни дни, считано от датата на публикуване на обявата.
8. Място за подаване на документите:
гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 29, Съдебна палата, І етаж – Информационен център на Окръжен съд - Враца, всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.
9. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурсите ще се обявят на интернет-страницата на Окръжен съд - Враца - www.vratza.court-bg.org, както и чрез поставянето им на таблото за съобщения в  Информационен център на съда.
10. Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в Информационен център на Окръжен съд - Враца и на интернет страницата на съда.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК "КОНКУРЕНТ" БР. 42/01.03.2019г.

Публикувана на уеб-страницата на съда на 01.03.2019г.

 

 

3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР