В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 Обяви/Конкурси    Изтекли конкурси  
 Архив конкурси---------------------------

ОКРЪЖЕН СЪД-ВРАЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за ученическо есе на тема

"Общество, закон, съд - очаквания и реалност"

 

РЕГЛАМЕНТ

за провеждане на конкурса за ученическо есе

през 2017 г.

 

1/ В конкурса могат да участват ученици от 11-и и 12-и класове на училищата-партньори в образователната програма за учебната 2017/2018 г. - СУ "Христо Ботев", гр.Враца, ПЕГ "Йоан Екзарх", гр.Враца, СУ "Козма Тричков", гр.Враца и СУ "Васил Кънчов", гр.Враца.

 

2/ Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 17:00 часа на 30.11.2017 г. на адрес: гр.Враца, ул."Христо Ботев" № 29, Регистратура на Окръжен съд-Враца или на e-mail: оs.vrаса@аbv.bg.

 

3/ Целта на инициативата е да се провокират творческите търсения на учениците, да се повиши правната им култура и вниманието към съдебната власт.

 

4/ Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

- име, презиме и фамилия на участника;

- пълно наименование на училището, клас;

- електронен адрес и телефонен номер на участника.

 

5/ Всеки участник има право да участва с едно есе.

 

6/ Конкурсните работи трябва да отговарят на следните изисквания:

- Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

-Обем: до 3 печатни страници, формат А4;

- Шрифт: Times New Roman;

-Размер на шрифта: 14.

 

7/ Критерии при оценяването:

-Демонстриране на познания по темата;

-Теза, съответстваща на формулираната тема;

-Оригиналност и творчески подход;

-Недвусмислено изразяване на лична позиция;

-Удачно подбрани аргументи;

-Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

-Спазване на езиковите норми.

 

8/ Победителите, класирани на І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място ще бъдат наградени с парични награди.

9/ Връчването на наградите и грамоти за участие ще се проведе в Деня на отворените врати на 08.12.2017 г. в 11:00 часа в Окръжен съд-Враца.

 

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет страницата на Окръжен съд-Враца в Раздел "Обяви/Конкурси".

Публикувано на 25.10.2017г.

След проведен конкурс за ученическо есе на тема "Общество, закон, съд - очаквания и реалност", бе направено класиране на постъпилите 20 броя есета.

На първо място бе класирано есето на Михаил Орлинов Митев, от 12Б клас на СУ „Христо Ботев“ гр. Враца, което публикуваме ТУК.

Бе връчена и специална награда, учредена от съдиите на Михаела Красимирова Николова от 10А клас на СУ “Васил Кънчов“ гр. Враца, което също публикуваме ТУК.

------------------------------------------


Административният ръководител-председател на Окръжен съд Враца

О Б Я В Я В А    К О Н К У Р С

за длъжността „съдебен статистик” в звено “Информационни технологии и статистика” в общата администрация на Окръжен съд Враца

Конкурсът ще се проведе на три етапа: проверка на документите на кандидатите,  практически изпит и събеседване при следните изисквания:

Образование: висше образование  с образователна степен  „бакалавър” или „магистър”.

Кратко описание на длъжността: Подпомага административния ръководител и съдебния администратор в събирането и обобщаването на статистическата информация, изготвя и изпраща в определените срокове видовете статистически отчети. Събира, обработва и предоставя статистическа информация за работата на съда. Извършва технически задачи, свързани със събиране на данни, със създаване, поддържане и използване на книгите и регистрите в съда за нуждите на статистиката. Използва стандартни компютърни софтуерни пакети за извършване на статистически и подобни изчисления. Подготвя статистически и други резултати за представяне в графични или таблични форми.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, на които кандидатите следва да отговарят, а именно: да са български граждани; да имат завършено висше образование с образователна степен „бакалавър” или „магистър”и компютърна грамотност; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са поставени под запрещение; да не са лишавани по съответния ред от правото да заемат определена длъжност; да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително; да не са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, членове на органи на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; да не са народни представители; да не заемат ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

Специфични изисквания по чл. 135, ал.1, т.3 от ПАС: отлични познания и умения за работа с операционна система MS Windows XP, MS Windows 7,  MS Office (MS Word и MS Excel),  Internet и работа с електронна поща; отлични познания по общи деловодни техники и отлични умения за работа със съвременна офис техника и офис процедури; отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; да са комуникативни и да притежават необходимите нравствени и професионални качества.

Предимства: Наличие на образование по специалност „Статистика” или изучаван предмет „Статистика” в рамките на висшето образование.

Минимален размер на основната заплата: 527 лв.

Размер на основното трудово възнаграждение: от 527 лв. до 660 лв., съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт. На служителите се заплаща ежемесечно и допълнително възнаграждение за ранг (минималният ранг за длъжността е V-и – с допълнително възнаграждение в размер на 25.00 лв., а максималният ранг е І-ви – с допълнително възнаграждение в размер на 200 лева), както и за придобит трудов стаж и професионален опит.

Необходими документи: Писмено заявление (по образец) за участие в конкурса, към което кандидатът прилага: подробна професионална автобиография – тип CV; копие от лична карта (саморъчно заверено); декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС (по образец), че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност; декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 131 от ПАС, във връзка с чл.107а от КТ (по образец); копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността(саморъчно заверени);  копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка (саморъчно заверени); копия от документи, удостоверяващи компютърна грамотност;  свидетелство за съдимост в оригинал; медицинско свидетелство за постъпване на работа в оригинал; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване в оригинал;  препоръки от предходни работодатели (представят се по желание на кандидата); нотариално заверено пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата). Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

Образци на заявлението и декларациите, както и екземпляри от заповедта на адм. ръководител и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност са на разположение на кандидатите на интернет сайта на съда, както и в Информационния център на съда.

Място за подаване на документите: Окръжен съд Враца, сградата на Съдебна палата гр. Враца, бул. “Хр. Ботев” № 29, І етаж – Информационен център на Окръжен съд Враца, всеки работен ден от 9.30 до 17.00ч.

Срок за подаване на документите: един месец, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса.

Начин на провеждане на конкурса: Описан е в заповедта на адм. ръководител.

Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет-страницата на Окръжен съд Враца – www.vratza.court-bg.org, както и чрез поставянето им на таблото за съобщения в Информационния център на съда.

Допълнителни условия: Първоначален трудов договор се сключва със срок на изпитване до 6 месеца в полза на работодателя. При сключване на договора спечелилият кандидат попълва нова декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от КТ.

Обявата е публикувана във в. „Конкурент” – бр. 233/05.12.2016г.

Публикувана на 05.12.2016г.

ЗАПОВЕД за обявяване  на конкурс за назначаване на 1 (една) щатна бройка на длъжността "съдебен статистик”, налична по щата на Окръжен съд Враца.

Длъжностна характеристика на съдебен статистик в Окръжен съд Враца.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за кандидатстване на работа;

2.Декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС;

3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.132 от ПАС, във връзка с чл.107а от КТ.


Списък на допуснатите до практически изпит кандидати в конкурса за съдебен статистик

Публикуван на 11.01.2017г.


Списък на допуснатите до събеседване кандидати в конкурса за съдебен статистик

Списък на недопуснатите до събеседване кандидати в конкурса за съдебен статистик

Публикувани на 27.01.2017г.

Протокол от третия етап на конкурса за длъжността „Съдебен старистик” в Окръжен съд гр. Враца.

Публикуван на 01.02.2017г.


Административният ръководител-председател на Окръжен съд Враца

О Б Я В Я В А    К О Н К У Р С

за длъжността „съдебен деловодител” в служба “Съдебно деловодство” в специализираната администрация на Окръжен съд Враца

Конкурсът ще се проведе на три етапа: проверка на документите на кандидатите,  писмен тест и практически изпит, и интервю при следните изисквания:

Образование: висше образование  с образователна степен  „бакалавър” или „магистър”;

Кратко описание на длъжността: Образува и придвижва първоинстанционни и второинстанционни дела, прилага към делата новопостъпили документи, подрежда и номерира документите към делата, подготвя делата за доклад, изпълнява указанията на председателя на състава по делото, изготвя списъци на призованите за първо по делото заседание, изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата, изготвя преписи от постановените съдебни актове,   отразява в електронна папка съответния статус и местоположението на делото, вписва данни по делата - ръчно и на компютър, прави справки по делата.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, на които кандидатите следва да отговарят, а именно: да са български граждани; да имат завършено висше образование с образователна степен „бакалавър” или „магистър”и компютърна грамотност; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са поставени под запрещение; да не са лишавани по съответния ред от правото да заемат определена длъжност; да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително; да не са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, членове на органи на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; да не са народни представители; да не заемат ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

Специфични изисквания по чл. 135, ал.1, т.3 от ПАС: да имат отлични познания по общи деловодни техники и работа със стандартно офис-оборудване; да имат отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; да имат отлични познания и умения за текстообработка с MS Word; да притежават отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация (Закон за съдебната власт и Правилник за администрацията на съдилищата (ПАС); да са комуникативни и да притежават необходимите нравствени и професионални качества.

Предимства: Наличие на опит при изпълнение на функции, идентични или сходни с тези на длъжността „съдебен деловодител”.

Минимален размер на основната заплата: 539лв.

Необходими документи: Писмено заявление (по образец) за участие в конкурса, към което кандидатът прилага: подробна професионална автобиография – тип CV; копие от лична карта; декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС (по образец), че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност; декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 131 от ПАС, във връзка с чл.107а от КТ (по образец); копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността; копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка (при наличие на такъв); копия от документи, удостоверяващи компютърна грамотност: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet и работа с  електронна поща;  свидетелство за съдимост в оригинал; медицинско свидетелство за постъпване на работа (със заверка от Центъра за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания) в оригинал;  препоръки от предходни работодатели (представят се по желание на кандидата); нотариално заверено пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата). Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.

Образци на заявлението и декларациите, както и екземпляр от длъжностна характеристика за конкурсната длъжност са на разположение на кандидатите на интернет сайта на съда, както и в Информационния център на съда.

Място за подаване на документите: Окръжен съд Враца, сградата на Съдебна палата гр. Враца, бул. “Хр. Ботев” № 29, І етаж – Информационен център на Окръжен съд Враца, всеки работен ден от 9.30 до 17.00ч.

Срок за подаване на документите: един месец, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса.

Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет-страницата на Окръжен съд Враца – www.vratza.court-bg.org, както и чрез поставянето им на таблото за съобщения в Информационния център на съда.

Допълнителни условия: Първоначален трудов договор се сключва със срок на изпитване до 6 месеца в полза на работодателя. При сключване на договора спечелилият кандидат попълва декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от КТ.
Обявата е публикувана във в. „Конкурент” – бр. 89/10.05.2016г.

Публикувана на 10.05.2016г.

ЗАПОВЕД за обявяване  на конкурс за назначаване на 1 (една) щатна бройка на длъжността "съдебен деловодител”, налична по щата на Окръжен съд Враца.

Длъжностна характеристика на съдебен деловодител в Окръжен съд Враца.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за кандидатстване на работа;

2.Декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС;

3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.131 от ПАС, във връзка с чл.107а от КТ.


СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Съдебен деловодител” в Окръжен съд гр. Враца.

Публикуван на 20.06.2016г.

СПИСЪК на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „Съдебен деловодител” в Окръжен съд гр. Враца.

Публикуван на 07.07.2016г.

СПИСЪК на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „Съдебен деловодител” в Окръжен съд гр. Враца.

Публикуван на 07.07.2016г.

Протокол от третия етап на конкурса за длъжността „Съдебен деловодител” в Окръжен съд гр. Враца.

Публикуван на 15.07.2016г.3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР