В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 за Вещи лица  
 ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

АКТУАЛИЗИРАН  СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжен съд - Враца и Административен съд - Враца за 2019 г.

Утвърден с решение по протокол от 23.10.2018г., т.4 на
Комисията по чл.401, ал.1 от ЗСВ
(Публикуван в ДВ. бр.8 от 25.01.2019г.)


НА ВНИМАНИЕТО НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА, ВПИСАНИ В СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВРАЦА!!!

         Съгласно чл.35, ал.2 от Наредба №2 от 29.06.2015г. към всяка експертиза вещото лице е длъжно да представи декларация, че не е в конфликт на интереси във връзка с изготвянето й.

Заповед №468/30.07.2015г. на Председателя на Окръжен съд - Враца

 Декларация (изтегли образец)попълва се за всяка конкретно възложена експертиза

Публикувано на 31.07.2015г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА, ВПИСАНИ В СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВРАЦА!!!

В изпълнение на Заповед 446/30.07.2015г. на Председателя на Окръжен съд – Враца и

Във връзка с актуализиране Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжен съд Враца и Административен съд Враца за 2016 година, всички специалисти, включени в Списъка и желаещи да продължат да работят като вещи лица, трябва в срок до 20 септември 2015г. да заявят това писмено, като представят в Окръжен съд Враца следните документи:

1. Заявление по образец (на хартиен носител).

2. Декларация по чл.11, т.6 и т.9, във връзка с  чл.7, т.4 и т.5 от  Наредба №2/29.06.2015г.  

3. Документ за завършено специално обучение в Академията на МВР или в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР (за вещо лице, което е служител на МВР - заверено от кандидата копие)

4. Документ за успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерство на вътрешните работи (за вещо лице, което е служител на МВР - заверено от кандидата копие)

5. Документ, удостоверяващ наличието на квалификация, придобита след първоначалното вписване като вещо лице

 

Образци на документи за попълване:

 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ПРИ СЪДЕБНИЯ АДМИНИСТРАТОР НА СЪДА или при ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, ИЛИ СЕ ИЗПРАЩАТ ПО ПОЩАТА до 20 септември 2015г.  

Документите могат да се подават и чрез съответния  районния съд от Врачански съдебен район (РС Бяла Слатина, РС Козлодуй, РС Мездра и РС Оряхово).

 ВАЖНО: Ако до 20 септември 2015г. вещо лице, вписано в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжен съд Враца и Административен съд Враца не подаде заявление и описаните по-горе документи, съответното вещо лице няма да бъде включено в актуализирания списък на вещите лица за 2016г.

Публикувано на 31.07.2015г.ИНФОРМАЦИЯ
относно процедурата за включване на нови експерти в Списъка с вещи лица за 2016г.

      На основание чл.402, във връзка с чл.398, ал.1 от Закона за съдебната власт и Заповед №476/30.07.2015г. на Административния ръководител-председател на ОС Враца в съда е открита процедура за допълване на утвърдения Списък на вещите лица за съдебния район на Окръжен съд Враца и Административен съд Враца.

      Съгласно чл.402, ал.1 от ЗСВ предложенията/заявленията  за изменение и допълнение на  утвърдения  Списък  на вещите лица  се приемат  до 30 септември 2015г.

 

      За вещо лице  може да бъде  утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

 

1. притежава степен на образование или професионална квалификация съответна на вида експертиза, за която кандидатства, съобразно приложение №1 към Наредба № 2 от 29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица;

2. има завършено специално обучение в Академията на МВР или в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР (за кандидат-вещи лица, които са служители на МВР)

3. има най-малко 5 (пет) години стаж по специалността;

4. има успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерство на вътрешните работи (за кандидат-вещи лица, които са служители на МВР)

5. не е осъждано за престъпление от общ характер;

6. не е лишено от право да  упражнява  професия или дейност;

7. не осъществява функции  по правораздаване  в системата на съдебната власт;

8. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако  лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

 

Лицата, които кандидатстват за вписване в Списъка на вещите лица, трябва да представят следните документи:

 

1.    заявление - по образец (на хартиен и електронен носител) 
и документите, посочени
в чл.11 от Наредба №2 от 29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица, а именно:

2.    лична карта – заверено от кандидата копие;

3. диплом за завършена степен на образование и/или професионална квалификация – нотариално заверено копие;

4.    документ за завършено специално обучение в Академията на МВР или в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР (за кандидат-вещо лице, което е служител на МВР) - заверено от кандидата копие;

5.    документ за успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерство на вътрешните работи (за кандидат-вещо лице, което е служител на МВР) - заверено от кандидата копие;

6.    свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено, че се издава, за да послужи за вписване в Списъка на вещите лица за съдебен район  на ОС Враца и АдмС Враца;

7. документи, свързани със стаж по специалността: (нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години);

8. декларация – съгласие на кандидата за вписването му в Списъка на вещите лица;

9.    декларация, че лицето не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност – по образец;

10.     декларация, че лицето не осъществява функции по правораздаване   в системата на съдебната власт – по образец;

11. разрешение за постоянно пребиваване в Република България - заверено от кандидата копие (ако лицето, което кандидатства за вещо лице не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария);

12.     удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация (при наличие на издадено такова);

13.     документ, удостоверяващ наличието на допълнителна квалификация – нотариално заверено копие;

14.     актуална снимка (формат за документи за самоличност) за издаване „Карта на вещо лице”;

Образци на документи за попълване:

  

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ПРИ СЪДЕБНИЯ АДМИНИСТРАТОР НА СЪДА или при ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, ИЛИ СЕ ИЗПРАЩАТ ПО ПОЩАТА до 30 септември 2015г. 

 Публикувано на 31.07.2015г.


      

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

 

 

3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР