В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 Съдебни преводачи  
 

ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

гр. Враца 3000, бул. “Христо Ботев” № 29

Тел. 092/ 682 100  факс 092/ 62 60 97

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 Със Заповед №567/19.09.2014г. на Административния ръководител-председател на Окръжен съд Враца е открита процедура по набиране на предложения и заявления за вписване на специалисти в Списъка на съдебните преводачи за съдебния район на Окръжен съд Враца при условията и по реда на Наредба №Н-1 от 16.05.2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ бр.43 от 23.05.2014г.   

Желаещите да бъдат вписани в Списъка на съдебните преводачи и отговарящи на  изискванията на чл.8 от Наредба №Н-1 от 16.05.2014г. за съдебните преводачи могат да представят в Окръжен съд Враца посочените в чл.11 и чл.12 от Наредбата документи.

Документи се подават в срок до 17 октомври 2014г., в Информационния център на Окръжен съд Враца - гр. Враца, бул.”Христо Ботев” №29.

В същия срок предложения до административния ръководител на ОС Враца за включване на специалисти в Списъка на съдебните преводачи за съдебния район на Окръжен съд Враца могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти по реда и при условията на Наредба №Н-1 от 16.05.2014г. за съдебните преводачи.

 

Допълнителна информация може да получите и на следния телефон: 092/682 181 – съдебен администратор

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

 

1.      Заявление на хартиен и електронен носител (по образец)

2.      Декларация – съгласие на кандидата (по образец);

3.    Декларация на кандидата, че не е поставен под запрещение и не е лишен от право да упражнява професия или дейност (по образец);

4.     Декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт (по образец).

5.      Заповед №567/19.09.2014г.

 

 

3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР