В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 За стажанти  
 Ред за провеждане на стажа на стажант-юристите

 ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
3000, бул. “Христо Ботев” № 29
Тел. 092/ 682 100  факс 092/ 62 60 97

З А П О В Е Д
№ 544
гр.Враца, 08.10.2012г.

            ОТНОСНО: Ред за провеждане на стажа на стажант-юристите в ОС- Враца

            С цел създаване на организация за провеждане на стажа на стажант-юристите и тяхната оптимална подготовка във връзка с изпълнение разпоредбите на глава ХIV ЗСВ и на основание чл. 86 ал. 1 т. 10 ЗСВ,
                                                                                              З А П О В Я Д В А М:
1. Приемането на стажант-юристи на стаж в Окръжния съд се извършва след получаване в съда на заповед на Министъра на правосъдието за разпределяне в ОС- Враца, съобразно чл. 297 ал. 1 ЗСВ.
2. Разпределените с такава заповед стажант-юристи се приемат за постъпване на стаж в ОС -  от административния секретар на съда всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00ч и от 13.00ч. до 17. 00 часа.
3. Постъпването и началото на стажа по чл. 297 ал. 4 ЗСВ се удостоверяват със съставянето на акт за встъпване в длъжност като стажант-юрист, който се подписва от председателя на съда, административния секретар и стажант-юриста. Актът се съставя в три екземпляра – един за кадровото досие, един за стажанта и един се изпраща на Министерство на правосъдието, отдел "Съдебни кадри" и се издава в същия ден стажантска книжка.
4. На всеки постъпил стажант-юрист Председателят на съда определя съдия-ръководител от състава на съдиите в Окръжен съд - Враца, при равномерно разпределение.
5. При постъпването си всеки стажант-юрист представя в два екземпляра проект за индивидуален календарен план за провеждане на стажа, за срок от шест месеца,считано от деня на встъпване. Планът отразява провеждането на стажа по време и органи на съдебната власт, както и при адвокат и нотариус съобразно чл. 297 ал. 3 ЗСВ и т. 6 от настоящата заповед. Планът се подписва от съдията – ръководител, като се утвърждава от Председателя на ВрОС. Един  екземпляр от индивидуалния план се прилага към кадровото досие на стажант-юриста, а другият екземпляр се предоставя на стажант-юриста.
6. Провеждането на стажа съобразно чл. 297 ал. 3 ЗСВ се извършва, както следва:
- в Районна прокуратура – 2 седмици
- в Окръжен следствен отдел и Окръжна прокуратура – 1 месец;
- в Районен съд – 2 месец;
- в Окръжен съд – 2 месеца;
- при адвокат от АК – Враца – 1 седмица;
- при нотариус с район на действие ВрОС, РС-Б.Слатина,РС-Козлодуй,РС-Оряхово, РС-Мездра – 1 седмица в поредност, уточнена в индивидуалната програма на стажант-юриста.
7. Съдията-ръководител:
- подпомага подготовката на стажант-юриста;
- организира и контролира провеждането на стажа;
- възлага на стажант-юриста изготвянето на проекти за съдебни актове;
- консултира при необходимост стажанта.
8. През време на 6-месечния стаж стажант-юристите се запознават практически с основните функции и с организацията на дейността на органите на съдебната власт и участват в изготвянето на постановените от тях актове, както и с дейността на адвокатите и нотариусите. Организацията на стажа, провеждан в Окръжна прокуратура и Окръжен следствен отдел, както и в Районна прокуратура, е правомощие на административните ръководители на тези органи.
9. Двумесечният стаж в ОС - Враца се провежда чрез запознаване на стажант-юристите с работата на гражданско и наказателно отделение и се организира и контролира от  съдиите-ръководители по т. 4 от тази заповед.
Заверка в стажантските книжки за проведен стаж в Окръжен съд – Враца извършват съдиите-ръководители, а полагането на печат се осъществява от административния секретар.
В края на шестмесечния стаж, съдията от ОС– ръководител на стажа изготвя атестация на стажант- юриста. Същата се отразява  в стажантската книжка и се подписва от съдията – ръководител.
10. При приключване на стажа стажант-юристите подават заявление до Министъра на правосъдието, чрез Председателя на Окръжен съд - Враца, за допускане до изпит за придобиване на юридическа правоспособност. Административният секретар съставя акт за напускане, като в него се отразява деня, считано от който е изтекъл шестмесечният срок на стажа, с надлежно заверена стажантска книжка.
Актът се съставя в три екземпляра – един за кадровото досие, един за стажанта и един за МП и се подписва от Председателя на ВрОС, от стажант-юриста и от адм. секретар на ВрОС.
11. За всеки стажант-юрист административният секретар води кадрово досие,съдържащо:
- заповедта на Министъра на правосъдието по чл. 297 ал. 1 ЗСВ;
- акта за встъпване;
- екземпляр от придружителното писмо, с което е изпратен акта за встъпване на МП;
- индивидуалния план за провеждане на стажа;
- акт за напускане;
-екземпляр от придружителното писмо, с което на МП е изпратено заявлението на стажант–юриста за допускане до изпит за придобиване на юридическа правоспособност.
На корицата на досието се отбелязва името на стажанта  и датата на встъпване.
12. Административният секретар води и Книга за стажант-юристите.В нея се записват стажантите по реда на постъпването им в съда, както следва: № по ред, трите имена,  Поредният номер на постъпване се отразява като номер на стажантската книжка на съответния стажант – юрист.
В деня на постъпването на стажант – юриста, административният секретар му предоставя копие от Заповед на МП, с която стажантът е разпределен в ВрОС,оригинал на Акт за встъпване в длъжност и стажантска книжка, за получаването на които стажант – юристът се подписва в Книгата за стажант – юристите.
Препис  от заповедта да се връчи  административния секретар и на съдиите в ОС, за сведение и изпълнение.Същата да се публикува и на интернет-страницата на Окръжен съд-Враца.

 

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ-
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Агнеса Ставарова/

 

извлечение от
ЗАПОВЕД № ЛС-И-1089 от 07.11.2013 г. на Министерството на Правосъдието:

ОПРЕДЕЛЯМ дати за изпитите за придобиване на юридическа правоспособност през 2014 г., както следва:

16 и 17 януари 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 16.12.2013 г. /вкл./

13 и 14 февруари 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 20.01.2014 г. /вкл./

13 и 14 март 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.02.2014 г. /вкл./

10 и 11 април 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.03. 2014 г./вкл./

15 и 16 май 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 14.04.2014 г./вкл./

12 и 13 юни 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 19.05.2014 г. /вкл./

10 и 11 юли 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 16.06.2014 г./вкл./

14 и 15 август 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 14.07.2013 г./вкл./

11 и 12 септември 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 18.08.2014 г./вкл./

16 и 17 октомври 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния етаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 19.09.2014 г. /вкл./

13 и 14 ноември 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 20.10.2014 г. /вкл./

11 и 12 декември 2014 г. от 9.00 ч., като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.11.2014 г./вкл./

 

Заповедта да се връчи на директора на Дирекция „Съдебна и други специализирани дейности", да се публикува на Интернет-страницата на Министерство на правосъдието и да се изпрати на председателите на окръжните съдилища - за сведение и изпълнение.3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР