В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”  
 

От началото на 2010 г. ОС Враца работи по изпълнение на Вторият План за подобряване работата на съда, разработен съвместно от Програмата за развитие на съдебната система (ПРСС), магистрати, съдебни администратори и представители на ВСС  по проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”, финансиран от Американската агенция за международно развитие и фонда „Джърман Маршал”.
Проектът следва да се реализира в периода януари 2010г. – декември 2012г. и е логическо продължение на програмата „Съдилища-модели и съдилища-партньори”, чието начало бе поставено през 2000г.
Основните области, определени от магистратите и съдебни служители за работа, са:

  • политики и планиране;
  • управление на съда;
  • система за управление и контрол на делата;
  • достъп до правосъдие;
  • повишаване на доверието в работата на съда.

Покриването на стандартите, заложени във  Вторият План за подобряване работата на съда,  е своеобразно продължение на усилията за реформа, положени при изпълнението на Първия план за подобряване работата на съда, довело през 2007г. до признанието и получаването от Окръжен съд Враца на статута “съд–модел за работа”.
Усилията на Окръжен съд Враца сега са насочени към осигуряване на устойчивост на постиженията и надграждане на постигнатото.
Оценката на Отчета на съда по изпълнение на целите от План 2 за първото шестмесечие на 2011г., поставена от Комитета по оценка през септември 2011г., красноречиво говори за положените от нас усилия и волята ни за развитие и модернизиране на съда чрез търсене и намиране на решения за оптимизиране качеството и срочността при разглеждането на делата и постановяването на съдебните актове; оптимизиране на откритостта и прозрачността в съдебната дейност; оптимизиране на достъпа до съдебна информация и изолиране на факторите, създаващи според обществото корупционна среда в съдилищата, с правораздаване при конфликт на интереси. (виж графиката)
Важно е да се отбележи, че това оценяване се извърши точно в средата на периода, в който се осъществява проекта – година и половина след неговото начало и година и половина преди неговия край.
Предстои ни още една година, в която, изпълнявайки стандартите, целите и мерките, свързани с въвеждането на редица нови правила и политики при планиране работата на съда, управлението и развитието на човешките и материални ресурси, усъвършенстването на съдебните процедури, оптимизиране достъпа до правосъдие и повишаване на общественото доверие в работата на съда, а също така работата с деца, с граждани в неравностойно положение и с уязвими групи, ще постигнем необходимото ниво на обществено доверие и ще удовлетворим разбирането на обществото за справедливо, бързо и обективно правораздаване, и надяваме се, ще получим за втори път признание и  статут на “съд–модел за работа”.

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА

АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УСТАНОВЕНИТЕ АНТИКОРУПЦИОННИ МЕХАНИЗМИ В ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР В ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА
3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР