В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 Обяви/Конкурси  
 Untitled Document

ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ВРАЦА

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за 1 (една) щатна бройка за длъжността "съдебен секретар";
1. Кратко описание на длъжността "съдебен секретар": Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи от съдебните заседания; подготвя формуляри, графици и други документи; извършва и други дейности.
2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за длъжността "съдебен секретар"

 • да има завършено средно образование и компютърна грамотност;
 • отлично владеене на машинопис;
 • отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
 • отлични познания и умения за текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Excel;
 • отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация (Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата);
 • отлична комуникативност.

3. Предимства към кандидатите за длъжността "съдебен секретар": Владеенето на десетопръсната система за писане на кирилица с клавиатурна подредба по БДС е предимство.
4. Минимален размер на основната заплата за длъжността "съдебен секретар" : 646 лв.
5. Необходими документи:

 • заявление (по образец);
 • подробна професионална автобиография-тип CV;
 • отговаря на изискванията за заемане на длъжността, за което прилага декларации по чл. 340а, ал.1 и 2 от Закона за съдебната власт (по образец);
 • декларация по чл. 107а КТ;
 • декларация, че дава своето съгласие Окръжен съд, гр. Враца, като администратор на лични данни да събира, обработва и съхранява личните данни на кандидата, както и да публикува имената му на интернет страницата на съда, във връзка с провеждането на конкурса;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност;
 • копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж-трудова, служебна или осигурителна книжка (когато се заявява, че има трудов стаж);
 • копие от документ, удостоверяващ владеене на машинопис;
 • копие от документ, удостоверяващ придобиване на компютърна грамотност;
 • свидетелство за съдимост – оригинал;
 • медицинско свидетелство за постъпване на работа (със заверка от Центъра за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания) – оригинал;
 • копие от лична карта;
 • препоръки (по желание на кандидата);
 •  пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата).

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.
6. Начин на провеждане на конкурсите:
за длъжността "съдебен секретар":

 • по документи;
 • практически изпит – проверка на компютърните и машинописните умения на кандидатите – диктовка на текст и съставяне на писмо;

7. Срок за подаване на документите: 30 календарни дни, считано от датата на публикуване на обявата.
8. Място за подаване на документите:
гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 29, Съдебна палата, І етаж – Информационен център на Окръжен съд гр. Враца, всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.
9. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурсите ще се обявят на интернет-страницата на Окръжен съд гр.Враца - www.vratza.court-bg.org, както и чрез поставянето им на таблото за съобщения в  Информационен център на Окръжен съд гр. Враца.
10. Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в Информационен център на Окръжен съд гр. Враца и на интернет страницата на Окръжен съд гр. Враца.
11. Допълнителни условия: Първоначален трудов договор се сключва със срок на изпитване до 6 месеца в полза на работодателя. При сключване на договора спечелилият кандидат попълва нови декларации за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от КТ, вр. с чл.35, ал.1, т.1 и 2 Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Приложения:

Образци на документи:

1. Заявление за кандидатстване на работа;
2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда;
3. Декларация по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт;
4. Декларация по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
5. Декларация за обработка на личните данни.

Обявата е публикувана във в. „Конкурент” – бр. 118/26.06.2018г.
Публикувана на страницата на 26.06.2018г.


Списък на допуснатите и недопуснатите до практически изпит кандидати в конкурса за "съдебен секретар"

Публикуван на страницата на 01.08.2018г.


ПРОТОКОЛ от 13.09.2018г. от заседание на комисията по провеждане на конкурса за 1 щатна бройка за длъжността "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"

Публикуван на страницата на 13.09.2018г.

 

 

3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР