В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 Обяви/Конкурси  
 
РАЙОНЕН СЪД ГР

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурса за заемането на 1 (една) щатна бройка за длъжността "връзки с обществеността" в Окръжен съд - Враца

публикуван на 04.04.2019г.


ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността "връзки с обществеността".

1. Кратко описание на длъжността "връзки с обществеността": Осъществява комуникационната политика на съдилищата. Разработва и осъществява медийната стратегия. Предоставя информация на медиите и обществеността за дейността на Окръжен съд - Враца, Районен съд - Бяла Слатина, Районен съд - Враца, Районен съд - Козлодуй, Районен съд - Мездра и Районен съд - Оряхово. Разработва програми за популяризиране работата на съдилищата и издигане авторитета на съдебната система в обществото, организира пресконференции, поддържа архив на медийните изяви, свързани със съда, подпомага административните ръководители при информиране на обществеността и осигуряване на връзки със средствата за масово осведомяване.

2. Минимални изисквания към кандидатите:

 • да имат завършено висше образование с образователна степен "бакалавър" или "магистър" по специалностите „журналистика” или „връзки с обществеността”, ИЛИ да имат завършено висше образование с образователна степен "бакалавър" или "магистър" по друга специалност, но през последните 5 год. да са работили като журналист или връзки с обществеността;
 • да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • да са навършили пълнолетие;
 • да не са поставени под запрещение;
 • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
 • да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 • да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • да не са съветник в общински съвет;
 • да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 • да не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище (изискването следва да е налице към датата на заемане на длъжността, ако кандидата спечели конкурса);
 • да не са адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняващи друга свободна професия.

3. Специфични изисквания към кандидатите:

 • да имат отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
 • да притежават отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт (Конституция, Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата);
 • да са комуникативни;
 • да притежават организационни умения;
 • да имат делови стил на обличане.

4. Минимален размер на основната заплата: 1 011 лв. и възнаграждение за ранг 25 лева.
5. Необходими документи:

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.

6. Начин на провеждане на конкурса:

 • Първи етап - проверка на документите на кандидатите;
 • Втори етап - представяне на писмено изложение от кандидатите за вижданията им за медийната политика, която следва да се провежда от страна на съдилищата от Врачански съдебен район.
 • Трети етап - събеседване.

Подробни данни за етапите на конкурса се съдържат в Заповед № 142/28.02.2019г. на адм.ръководител на съда, публикувана на интернет страницата на съда и е на разположение на кандидатите в Информационния център на Окръжен съд - Враца.
7. Срок за подаване на документите: 30 календарни дни, считано от датата на публикуване на обявата.
8. Място за подаване на документите:
гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 29, Съдебна палата, І етаж – Информационен център на Окръжен съд - Враца, всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.
9. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурсите ще се обявят на интернет-страницата на Окръжен съд - Враца - www.vratza.court-bg.org, както и чрез поставянето им на таблото за съобщения в  Информационен център на съда.
10. Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в Информационен център на Окръжен съд - Враца и на интернет страницата на съда.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК "КОНКУРЕНТ" БР. 42/01.03.2019г.

Публикувана на уеб-страницата на съда на 01.03.2019г.

 

 

3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР