В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 Съдебни актове    Календар  
 
ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА - насрочени дела

ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Насрочени дела
за периода от 20.11.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 ЧНД No 596/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
20.11.2018 9:30
2 Търговско дело No 32/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
20.11.2018 9:30
3 Търговско дело No 86/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
20.11.2018 9:30
4 НОХД No 237/2016 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
20.11.2018 10:00
5 Търговско дело No 49/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
20.11.2018 10:00
6 Търговско дело No 13/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
20.11.2018 10:30
7 Търговско дело No 64/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
20.11.2018 10:30
8 Търговско дело No 25/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
20.11.2018 11:00
9 Търговско дело No 52/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
20.11.2018 11:00
10 Гражданско дело No 594/2017 Вещни искове Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
20.11.2018 11:30
11 Гражданско дело (В) No 532/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
21.11.2018 9:30
12 Гражданско дело (В) No 587/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
21.11.2018 9:30
13 Гражданско дело (В) No 598/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
21.11.2018 9:30
14 Гражданско дело (В) No 599/2018 Делба Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
21.11.2018 9:30
15 НОХД No 581/2017 Отвличане по чл. 142, ал.3 НК Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
21.11.2018 9:30
16 НОХД No 520/2018 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
21.11.2018 9:30
17 Гражданско дело (В) No 588/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
21.11.2018 10:00
18 НОХД No 236/2018 Квалифицирани състави на престъпление по служба Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
21.11.2018 10:00
19 Гражданско дело No 257/2018 Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
21.11.2018 11:00
20 ВНОХД No 504/2018 Квалифицирани състави на изнасилване - чл.152 ал.3 НК Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
22.11.2018 9:30
21 НОХД No 511/2018 Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
22.11.2018 9:30
22 ВНЧХД No 523/2018 Обида и квалифицирана обида Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
22.11.2018 9:30
23 ВНОХД No 555/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
22.11.2018 9:30
24 НОХД No 416/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
26.11.2018 10:00
25 Търговско дело No 30/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
27.11.2018 9:30
26 НОХД No 257/2018 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
27.11.2018 10:00
27 Търговско дело No 69/2018 Искове за прогласяване /обявяване на нищожност/ недействителност на действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
27.11.2018 10:00
28 Търговско дело No 81/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
27.11.2018 10:30
29 Търговско дело No 84/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
27.11.2018 11:00
30 Търговско дело No 121/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
27.11.2018 11:00
31 Търговско дело No 38/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
27.11.2018 11:30
32 Търговско дело No 15/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
27.11.2018 14:00
33 Гражданско дело (В) No 549/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
28.11.2018 9:30
34 Гражданско дело (В) No 559/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
28.11.2018 9:30
35 Гражданско дело (В) No 563/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
28.11.2018 9:30
36 НОХД No 581/2017 Отвличане по чл. 142, ал.3 НК Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
28.11.2018 9:30
37 Гражданско дело (В) No 511/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
28.11.2018 10:00
38 Гражданско дело (В) No 600/2018 Искове по СК - издръжка, изменение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
28.11.2018 10:00
39 Гражданско дело (В) No 606/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
28.11.2018 10:00
40 Гражданско дело (В) No 585/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
28.11.2018 10:30
41 НОХД No 488/2018 Противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или подводни проучвания Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
30.11.2018 9:30
42 Гражданско дело (В) No 524/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
30.11.2018 10:00
43 НОХД No 269/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
30.11.2018 10:00
44 Търговско дело No 118/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
4.12.2018 9:30
45 Търговско дело No 102/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
4.12.2018 10:00
46 Търговско дело No 129/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
4.12.2018 10:00
47 Търговско дело No 125/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
4.12.2018 10:30
48 Търговско дело No 56/2018 Искове по Закона за авторското право и сродните му права Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
4.12.2018 10:30
49 Търговско дело No 70/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
4.12.2018 11:00
50 Търговско дело No 72/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
4.12.2018 11:00
51 Търговско дело No 86/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
4.12.2018 11:30
52 Търговско дело No 41/2015 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
4.12.2018 14:00
53 Търговско дело No 71/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
4.12.2018 14:30
54 НОХД No 271/2018 Убийство на съдия, прокурор,следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
5.12.2018 9:30
55 ВНОХД No 595/2018 Обсебване Председател и докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
6.12.2018 10:30
56 Гражданско дело (В) No 621/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
11.12.2018 9:30
57 НОХД No 496/2018 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
11.12.2018 9:30
58 Търговско дело No 90/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
11.12.2018 9:30
59 НОХД No 607/2017 Квалифицирани състави на рекет - чл.213а, ал.3 НК Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
11.12.2018 10:00
60 Търговско дело No 53/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
11.12.2018 10:00
61 Търговско дело No 15/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
11.12.2018 11:30
62 НОХД No 548/2018 Основен състав на престъпление по служба Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
12.12.2018 9:30
63 НОХД No 594/2018 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
12.12.2018 10:00
64 ВНОХД No 584/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
13.12.2018 9:30
65 НОХД No 65/2018 Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.2 НК Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
17.12.2018 10:00
66 Търговско дело No 103/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
18.12.2018 9:30
67 Търговско дело No 107/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
18.12.2018 9:30
68 Търговско дело No 50/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
18.12.2018 10:00
69 Търговско дело No 131/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
18.12.2018 11:30
70 Търговско дело No 131/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
18.12.2018 14:00
71 Гражданско дело (В) No 358/2018 Делба Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
19.12.2018 10:00
72 Гражданско дело (В) No 616/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
19.12.2018 10:00
73 НОХД No 264/2018 Обсебване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
19.12.2018 10:00
3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР