В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Нормативни документи. Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 Съдебни актове    Календар  
 
ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА - насрочени дела

ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Насрочени дела
за периода от 23.4.2019г. до 31.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Търговско дело No 6/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
23.4.2019 9:00
2 Търговско дело No 71/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
23.4.2019 9:30
3 НОХД No 269/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
23.4.2019 10:00
4 НОХД No 155/2019 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
23.4.2019 10:00
5 Търговско дело No 106/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
23.4.2019 10:30
6 Търговско дело No 30/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
23.4.2019 11:00
7 Търговско дело No 97/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
23.4.2019 11:30
8 Гражданско дело (В) No 174/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
24.4.2019 9:30
9 Гражданско дело (В) No 193/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
24.4.2019 9:30
10 Гражданско дело (В) No 201/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
24.4.2019 9:30
11 Гражданско дело (В) No 209/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
24.4.2019 9:30
12 Гражданско дело (В) No 177/2019 Искове за недействителност на правни сделки Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
24.4.2019 10:00
13 Гражданско дело (В) No 206/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
24.4.2019 10:00
14 Гражданско дело (В) No 216/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
24.4.2019 10:00
15 Гражданско дело (В) No 218/2019 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
24.4.2019 10:00
16 НОХД No 416/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
24.4.2019 10:00
17 ВНОХД No 90/2019 Длъжностно присвояване в големи размери Председател и докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
25.4.2019 9:30
18 ВНОХД No 124/2019 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
25.4.2019 9:30
19 Гражданско дело No 150/2017 Искове по ЗОПДНПИ Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
25.4.2019 10:00
20 ЧНД No 152/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
25.4.2019 11:00
21 ЧНД No 153/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
25.4.2019 11:00
22 ЧНД No 154/2019 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
25.4.2019 11:00
23 НОХД No 148/2019 Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
30.4.2019 9:30
24 Търговско дело No 133/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
30.4.2019 10:00
25 Търговско дело No 112/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
30.4.2019 10:30
26 Търговско дело No 14/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
30.4.2019 11:00
27 Гражданско дело No 702/2018 Искове по ЗОДОВ Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
2.5.2019 10:00
28 НОХД No 21/2019 Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
2.5.2019 10:00
29 ВНЧХД No 127/2019 Клевета и квалифицирана клевета Председател и докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
2.5.2019 10:30
30 ВНОХД No 140/2019 Престъпления против горското стопанство Председател и докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
2.5.2019 10:30
31 Търговско дело No 68/2016 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
3.5.2019 9:30
32 Гражданско дело (В) No 145/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
3.5.2019 10:00
33 Гражданско дело (В) No 183/2019 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Председател:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
3.5.2019 10:00
34 Гражданско дело (В) No 187/2019 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
3.5.2019 10:00
35 Гражданско дело (В) No 196/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
3.5.2019 10:00
36 Търговско дело No 50/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
3.5.2019 10:00
37 Гражданско дело (В) No 204/2019 Искове за развод и недействителност на брака Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
3.5.2019 10:30
38 Гражданско дело (В) No 220/2019 Искове по СК - издръжка, изменение Председател:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
3.5.2019 10:30
39 Търговско дело No 41/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
3.5.2019 11:00
40 Търговско дело No 26/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
3.5.2019 11:30
41 Търговско дело No 113/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
7.5.2019 10:30
42 Гражданско дело (В) No 118/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
8.5.2019 9:30
43 Гражданско дело (В) No 191/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
8.5.2019 9:30
44 Гражданско дело (В) No 197/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
8.5.2019 9:30
45 Гражданско дело (В) No 215/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
8.5.2019 9:30
46 Гражданско дело (В) No 227/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
8.5.2019 9:30
47 Гражданско дело (В) No 230/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
8.5.2019 9:30
48 Гражданско дело (В) No 245/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
8.5.2019 9:30
49 НОХД No 109/2019 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
8.5.2019 9:30
50 Гражданско дело (В) No 93/2019 Павлов иск Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
8.5.2019 10:00
51 Гражданско дело (В) No 160/2019 Производства по Закона за защита от домашното насилие Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
8.5.2019 10:00
52 Гражданско дело (В) No 214/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
8.5.2019 10:00
53 Гражданско дело (В) No 222/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
8.5.2019 10:00
54 НОХД No 264/2018 Обсебване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
8.5.2019 10:00
55 Гражданско дело No 671/2018 Искове по СК - за произход Докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
8.5.2019 10:30
56 Гражданско дело No 619/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
8.5.2019 11:00
57 ВЧНД No 150/2019 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК Председател и докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
9.5.2019 9:30
58 Гражданско дело No 671/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
9.5.2019 10:00
59 Гражданско дело No 54/2019 Искове по СК - за произход Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
9.5.2019 10:00
60 Търговско дело No 105/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
10.5.2019 10:30
61 Търговско дело No 117/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
10.5.2019 10:30
62 Търговско дело No 129/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
10.5.2019 11:00
63 НОХД No 125/2019 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
14.5.2019 9:30
64 Търговско дело No 165/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
14.5.2019 9:30
65 Търговско дело No 1/2019 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
14.5.2019 10:00
66 Търговско дело No 146/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
14.5.2019 10:30
67 ВНОХД No 146/2019 Блудство с лице, навършило 14 г. Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
16.5.2019 9:00
68 ВЧНД No 151/2019 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК Председател и докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
16.5.2019 9:00
69 Гражданско дело (В) No 211/2019 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Председател:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
17.5.2019 10:00
70 Гражданско дело (В) No 226/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
17.5.2019 10:00
71 НОХД No 105/2019 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
17.5.2019 10:00
72 Търговско дело No 7/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
17.5.2019 10:00
73 Търговско дело No 108/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
17.5.2019 10:30
74 Търговско дело No 126/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
17.5.2019 10:30
75 Търговско дело No 127/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
17.5.2019 11:00
76 Търговско дело No 47/2019 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
21.5.2019 9:00
77 НОХД No 496/2018 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
21.5.2019 9:30
78 Търговско дело No 76/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
21.5.2019 9:30
79 НОХД No 487/2018 Получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
21.5.2019 10:00
80 Търговско дело No 109/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
21.5.2019 10:00
81 Търговско дело No 20/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
21.5.2019 11:00
82 Гражданско дело (В) No 112/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
22.5.2019 10:00
83 НОХД No 65/2019 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
28.5.2019 9:30
84 Търговско дело No 157/2018 Иск за заплащане на дивидент и равностойността на дружествен дял Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
28.5.2019 9:30
85 Търговско дело No 31/2019 Иск за прекратяване на кооперация по съдебен ред Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
28.5.2019 9:30
86 Търговско дело No 161/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
28.5.2019 10:00
87 Търговско дело No 54/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
28.5.2019 10:30
88 Гражданско дело (В) No 203/2019 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
29.5.2019 10:00
89 Гражданско дело (В) No 233/2019 Делба Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
29.5.2019 10:00
90 Гражданско дело (В) No 239/2019 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
29.5.2019 10:00
3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР