В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 Съдебни актове    Календар  
 
ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА - насрочени дела

ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Насрочени дела
за периода от 18.9.2018г. до 30.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 ЧНД No 465/2018 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
18.9.2018 9:30
2 Търговско дело No 108/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
18.9.2018 9:30
3 ЧНД No 474/2018 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
18.9.2018 10:00
4 Търговско дело No 137/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
18.9.2018 10:00
5 Търговско дело No 44/2011 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
18.9.2018 10:30
6 Търговско дело No 59/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
18.9.2018 10:30
7 Търговско дело No 5/2017 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
18.9.2018 11:00
8 Търговско дело No 60/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
18.9.2018 11:00
9 ВНОХД No 346/2018 Престъпления против горското стопанство Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
20.9.2018 9:00
10 ВНОХД No 347/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
20.9.2018 9:00
11 Гражданско дело No 565/2017 Искове за недействителност на гражданско-правни сделки Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
20.9.2018 10:00
12 Гражданско дело (В) No 380/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
21.9.2018 9:30
13 Гражданско дело (В) No 404/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
21.9.2018 9:30
14 Гражданско дело (В) No 432/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
21.9.2018 9:30
15 ЧНД No 472/2018 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
21.9.2018 9:30
16 ЧНД No 473/2018 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
21.9.2018 9:30
17 ЧНД No 475/2018 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
21.9.2018 9:30
18 ЧНД No 476/2018 Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
21.9.2018 9:30
19 Гражданско дело (В) No 326/2018 Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на отказ от наследство Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
21.9.2018 10:00
20 Гражданско дело (В) No 349/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
21.9.2018 10:00
21 Гражданско дело (В) No 354/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
21.9.2018 10:00
22 Гражданско дело (В) No 399/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
21.9.2018 10:00
23 Гражданско дело (В) No 412/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
21.9.2018 10:00
24 Гражданско дело (В) No 413/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
21.9.2018 10:30
25 ЧНД No 481/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
21.9.2018 10:30
26 ЧНД No 482/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
21.9.2018 10:30
27 ЧНД No 483/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
21.9.2018 10:30
28 ЧНД No 484/2018 Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК) Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
21.9.2018 10:30
29 Търговско дело No 86/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
25.9.2018 10:30
30 Гражданско дело No 290/2004 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
25.9.2018 11:30
31 НОХД No 670/2017 Използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
26.9.2018 9:30
32 ВНОХД No 325/2018 Ползване на неистински или преправен документ Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
27.9.2018 9:00
33 ВНОХД No 340/2018 Привилегирован състав на кражба Председател и докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
27.9.2018 9:00
34 ВНОХД No 353/2018 Лъжесвидетелстване Председател и докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
27.9.2018 9:00
35 ВНОХД No 359/2018 Квалифицирани състави на изнасилване - чл.152 ал.2 НК Председател и докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
27.9.2018 9:00
36 ВНОХД No 211/2018 Квалифицирани състави на телесна повреда Председател и докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
27.9.2018 9:30
37 ВНЧХД No 321/2018 Лека телесна повреда Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
27.9.2018 9:30
38 ВНЧХД No 382/2018 Обида и квалифицирана обида Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
27.9.2018 9:30
39 ВЧНД No 398/2018 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
27.9.2018 9:30
40 ВНЧХД No 94/2018 Клевета и квалифицирана клевета Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
27.9.2018 10:00
41 Гражданско дело (В) No 374/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
28.9.2018 9:00
42 Гражданско дело (В) No 251/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
28.9.2018 9:30
43 Гражданско дело (В) No 284/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
28.9.2018 9:30
44 Гражданско дело (В) No 301/2018 Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
28.9.2018 9:30
45 Гражданско дело (В) No 353/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
28.9.2018 9:30
46 Гражданско дело (В) No 355/2018 Делба Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
28.9.2018 9:30
47 Гражданско дело (В) No 358/2018 Делба Председател:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
28.9.2018 9:30
48 Гражданско дело (В) No 368/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
28.9.2018 9:30
49 Гражданско дело (В) No 429/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
28.9.2018 9:30
50 Гражданско дело (В) No 310/2018 Делба Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
28.9.2018 10:00
51 Гражданско дело (В) No 359/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
28.9.2018 10:00
52 Гражданско дело (В) No 364/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
28.9.2018 10:00
53 Гражданско дело (В) No 385/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
28.9.2018 10:00
54 Гражданско дело (В) No 428/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
28.9.2018 10:00
55 Гражданско дело (В) No 342/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
28.9.2018 10:30
56 Търговско дело No 47/2017 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
28.9.2018 11:00
57 НОХД No 581/2017 Отвличане по чл. 142, ал.3 НК Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
1.10.2018 9:30
58 Търговско дело No 32/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
2.10.2018 9:30
59 НОХД No 237/2016 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
2.10.2018 10:00
60 НОХД No 607/2017 Квалифицирани състави на рекет - чл.213а, ал.3 НК Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
2.10.2018 10:00
61 Търговско дело No 118/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
2.10.2018 10:00
62 Търговско дело No 25/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
2.10.2018 10:00
63 Търговско дело No 84/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
2.10.2018 11:00
64 Гражданско дело (В) No 338/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
3.10.2018 9:30
65 Гражданско дело (В) No 407/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
3.10.2018 9:30
66 Гражданско дело (В) No 426/2018 Искове по ЗОДОВ Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
3.10.2018 9:30
67 Гражданско дело (В) No 452/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
3.10.2018 9:30
68 Гражданско дело (В) No 454/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
3.10.2018 9:30
69 Гражданско дело (В) No 465/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
3.10.2018 9:30
70 Гражданско дело (В) No 372/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
3.10.2018 10:00
71 Гражданско дело (В) No 434/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
3.10.2018 10:00
72 НОХД No 237/2016 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
3.10.2018 10:00
73 ВНОХД No 415/2018 Съставяне на официален документ с невярно съдържание Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
4.10.2018 9:00
74 ВНЧХД No 421/2018 Обида и квалифицирана обида Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
4.10.2018 9:00
75 ВНОХД No 432/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Председател и докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
4.10.2018 9:00
76 ВНОХД No 448/2018 Умишлено неизпълнение на парично задължение Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
4.10.2018 9:00
77 Гражданско дело No 86/2018 Искове по СК - за произход Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
4.10.2018 10:00
78 Гражданско дело No 35/2018 Искове по ЗОДОВ Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
4.10.2018 10:30
79 Гражданско дело No 507/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
4.10.2018 11:00
80 НОХД No 581/2017 Отвличане по чл. 142, ал.3 НК Докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
5.10.2018 9:30
81 Гражданско дело No 594/2017 Вещни искове Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
9.10.2018 9:30
82 Търговско дело No 41/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
9.10.2018 9:30
83 НОХД No 236/2018 Квалифицирани състави на престъпление по служба Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
9.10.2018 10:00
84 Търговско дело No 13/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
9.10.2018 10:00
85 Търговско дело No 121/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
9.10.2018 10:30
86 Търговско дело No 52/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
9.10.2018 10:30
87 Търговско дело No 102/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
9.10.2018 11:30
88 ЧНД No 372/2018 Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
9.10.2018 14:00
89 Търговско дело No 59/2015 Производство по несъстоятелност Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
9.10.2018 14:00
90 Гражданско дело (В) No 383/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
10.10.2018 9:30
91 Гражданско дело (В) No 384/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
10.10.2018 9:30
92 Гражданско дело (В) No 398/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
10.10.2018 9:30
93 Гражданско дело (В) No 405/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
10.10.2018 9:30
94 Гражданско дело (В) No 442/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
10.10.2018 9:30
95 Гражданско дело (В) No 406/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
10.10.2018 10:00
96 Гражданско дело (В) No 409/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
10.10.2018 10:00
97 НОХД No 65/2018 Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.2 НК Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
10.10.2018 10:00
98 ЧНД No 372/2018 Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
10.10.2018 10:00
99 Гражданско дело (В) No 308/2018 Искове за развод и недействителност на брака Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
10.10.2018 10:30
100 Гражданско дело (В) No 444/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Председател:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
10.10.2018 10:30
101 Гражданско дело (В) No 448/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
10.10.2018 10:30
102 ЧНД No 372/2018 Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
10.10.2018 14:00
103 ВНЧХД No 420/2018 Лека телесна повреда Председател и докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
11.10.2018 9:00
104 ВНЧХД No 427/2018 Лека телесна повреда Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
11.10.2018 9:00
105 ВНОХД No 433/2018 Кражба, представляваща опасен рецидив Председател и докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
11.10.2018 9:00
106 ВЧНД No 457/2018 Производства по чл. 249, чл. 250, чл. 288 и чл. 289 от НПК Председател и докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
11.10.2018 9:00
107 ВНОХД No 343/2018 Умишлен палеж Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
11.10.2018 9:30
108 ВАНД No 404/2018 Производства по приложението на чл.78а НК Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
11.10.2018 9:30
109 Гражданско дело No 221/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
11.10.2018 10:00
110 НОХД No 269/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
11.10.2018 10:00
111 ЧНД No 372/2018 Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
11.10.2018 14:00
112 Гражданско дело (В) No 450/2018 Иск за установяване на трудов стаж Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
12.10.2018 9:30
113 Гражданско дело (В) No 470/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
12.10.2018 9:30
114 НОХД No 264/2018 Обсебване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
12.10.2018 9:30
115 Гражданско дело (В) No 430/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
12.10.2018 10:00
116 НОХД No 269/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване Докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
12.10.2018 10:00
117 НОХД No 416/2018 Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
12.10.2018 10:00
118 ЧНД No 372/2018 Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
15.10.2018 10:00
119 ЧНД No 372/2018 Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
15.10.2018 14:00
120 НОХД No 247/2018 Квалифицирани състави на убийство Докладчик:
ИВАН Л. МАРИНОВ
16.10.2018 9:30
121 НОХД No 257/2018 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
16.10.2018 9:30
122 ЧНД No 372/2018 Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
16.10.2018 10:00
123 Търговско дело No 125/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
16.10.2018 10:30
124 ЧНД No 372/2018 Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
16.10.2018 14:00
125 Търговско дело No 15/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
16.10.2018 14:00
126 Гражданско дело (В) No 395/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
17.10.2018 9:30
127 Гражданско дело (В) No 396/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
17.10.2018 9:30
128 Гражданско дело (В) No 402/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
17.10.2018 10:00
129 ЧНД No 372/2018 Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
17.10.2018 10:00
130 ЧНД No 372/2018 Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
17.10.2018 14:00
131 ВНОХД No 440/2018 Самоуправство Председател и докладчик:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
18.10.2018 9:00
132 ВНОХД No 453/2018 Престъпления против горското стопанство Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
18.10.2018 9:00
133 ВНОХД No 466/2018 Унищожаване и повреждане Председател:
АГНЕСА Б. СТАВАРОВА
Докладчик:
ПЕТЯ П. ВЪЛЧЕВА
18.10.2018 9:00
134 ВНОХД No 318/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. Председател и докладчик:
ВЕСЕЛКА Ц. ИВАНОВА
18.10.2018 10:30
135 ЧНД No 372/2018 Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
23.10.2018 10:00
136 ЧНД No 372/2018 Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
23.10.2018 14:00
137 Гражданско дело (В) No 424/2018 Искове по КЗ Председател:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
24.10.2018 9:30
138 Гражданско дело (В) No 438/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
24.10.2018 9:30
139 Гражданско дело (В) No 416/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
24.10.2018 10:00
140 ВНОХД No 459/2018 Длъжностно присвояване, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, не по- тежко наказуемо Председател и докладчик:
ЛИДИЯ КРУМОВА
25.10.2018 9:00
141 ВНОХД No 335/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
25.10.2018 9:30
142 ВНОХД No 419/2018 Неплащане на издръжка Председател:
ЛИДИЯ КРУМОВА
Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
26.10.2018 9:30
143 Гражданско дело No 351/2018 Искове по СК - за произход Докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
26.10.2018 10:00
144 Търговско дело No 50/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
30.10.2018 10:00
145 Търговско дело No 39/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
30.10.2018 11:00
146 Гражданско дело No 150/2017 Искове по ЗОПДНПИ Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
1.11.2018 10:00
147 Търговско дело No 44/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
6.11.2018 10:30
148 ЧНД No 372/2018 Производство по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела Докладчик:
СНЕЖАНА М. НАУМОВА
7.11.2018 14:00
3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР