В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Структура
Съдии
Контакти и служби
Декларации по ЗПУКИ
декларации по ЗПКОНПИ
Вътрешни правила и заповеди
Новини/Прессъобщения
Обяви/Конкурси
Изтекли конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Календар
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Образци на документи
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
за Вещи лица
Връзки
Mнения и предложения
Бюджет
 Съд-модел  
 Създаване на съд-модел
Отношения с Проекта за развитие на съдебната система

Целта на програмата за съдилища-модели по Проекта за развитие на съдебната система към Американската агенция за международно развитие е да се подобри правораздаването за българските граждани и по този начин да се спомогне за повишаване на общественото доверие в съдебната система. Всеки съд по програмата служи за образец при разпространяване на водещия опит в българската съдебна система.
До голяма степен принципите и характеристиките на съда-модел са универсални, което означава, че те важат независимо от различията в националните системи и местните условия. Принципите и характеристиките, които са присъщи за съдилищата-модели, са полезни, понеже служат като критерии, въз основа на които даден съд може да си направи оценка и да установи областите, които се нуждаят от подобрение.
Съд-модел е съд, който притежава следните характеристики:
 Достъп до правосъдие;
 Експедитивност и своевременност;
 Равенство, справедливост и честност;
 Независимост и отчетност;
 Непрекъснато усъвършенстване;
 Обществено доверие.
За придобиването на тези характеристики, съдът-модел се нуждае от следните компоненти:
 Етично, добре обучено ръководство, което участва активно в процеса на подобряване работата на съда;
 Политика, която осигурява качествен достъп на обществеността до услугите, предоставяни от съда;
 Висок професионализъм на съдиите и съдебните служители;
 Ефикасно управление на съда;
 Открит и ефективен процес на работа, който минимизира забавянето на делата, улеснява делопотока и максимизира работата на всеки работещ в съда;
 Система за непрекъснато повишаване на квалификацията чрез обучение и обмен на информация.
Усилията на Проекта за развитие на съдебната система

Подобряването на съдилищата в България изисква общи усилия. Множество организации, включително и ПРСС, участват и работят едновременно за подобряване на съдебната система в България. Всяка организация е съсредоточена върху различни области на съдебната система. Една от крайните цели на общите усилия е да се приближат българските съдилища към идеала за съд-модел.

Програмата за съдилища-модели към ПРСС

Програмата за съдилища-модели на ПРСС играе роля в съвместните усилия за подобряване на съдебната система в България. В рамките на програмата ПРСС работи с ограничен брой съдилища в определени специфични области на съдебната администрация. Понастоящем по програмата на проекта има 11 съдилища-модели: окръжните съдилища в Шумен, Смолян, Благоевград, Габрово и София, районните съдилища в Смолян, Благоевград, Габрово, Софийски районен съд – Брачна колегия и апелативните съдилища в София и Пловдив.
В съдилищата, с които работи в момента, ПРСС се стреми към:
 Оптимизация на работния процес. Излишните процедури се елиминират чрез компютъризация, обучение и преразпределение на пространството; изготвянето на образци на формуляри и писма води до подобряване обслужването на гражданите и своевременно изпълнение на административните функции.
 Модернизация на оборудването и оползотворяване на физическото пространство. Това води до подобряване на работата и на услугите, предоставяни на обществеността, чрез по-ефективно използване на оборудването и пространството.
 Стандартизация и внедряване на система за вертикално подреждане на делата според поредния номер. С усъвършенстването на остарялата система за подреждане на делата съдилищата могат да управляват системата за подреждане на делата по-ефективно.
 Обучение и развитие на човешките ресурси. В основата на всички усилия за постигане на устойчивост лежи нуждата служителите и съдиите да разбират новите процедури и процеси. Това изисква непрекъснато обучение.
Отношенията между ПРСС и Окръжен съд – Враца

Окръжен съд – Враца се включи в програмата за съдилища-партньори на ПРСС през м. декември 2003 г. Съдът беше избран за участник в нея, защото може да внедрява промени. ПРСС направи оценка на желанието на ръководството и служителите на съда да участват в процеса на промяна, на компетентността на служителите и съдиите, големината на съда, нивото на автоматизация и ефективността на физическото пространство.

В рамките на взаимоотношенията ПРСС има за цел да помогне да се оптимизират административните и процедурните функции на съда. В замяна съдът прие да си сътрудничи с ПРСС, включително като:
 изпробва нови процедури и “най-добри практики” в съдебната администрация;
 освобождава служители от работа, за да могат да участват в срещи, работни групи и обучения;
 откликва своевременно на молбите за информация, отправени от ПРСС;
 дава мнението си за посоката и ефикасността на помощта, предоставяна от ПРСС.3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР