В Окръжен съд
РАЦА
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Окръжен съд
Контакти
Структура
Съдии
Декларации по ЗПУКИ
Служители
Съдебни зали
Общини
Новини/Прессъобщения
Календар
Обяви/Конкурси
Съд-модел
Проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”
Съдебни актове
Обявления на ДСИ
Обявления на ЧСИ
Mнения и предложения
Кандидатстване за работа
Образци на документи
Вътрешни правила
Районен съд Враца
Районен съд Мездра
Районен съд Бяла слатина
Районен съд Козлодуй
Районен съд Оряхово
за гр. Враца
Отчетни доклади
Съдебни заседатели
Съдебни преводачи
 
 328632 
 Начална страница  
  НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ! ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2015г. ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА ИМА НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ! ВИЖТЕ ТУК!


СЪОБЩЕНИЕ

от 2 февруари 2015г. Окръжен съд - Враца има нови банкови сметки:

IBAN: BG37 CECB 9790 3170 2155 00 – Транзитна сметка за внасяне на държавни такси.
IBAN: BG28 CECB 9790 3370 2155 00 – Набирателна сметка - за вещи лица, свидетели и гаранции

ЦКБ АД клон Враца - BIC на банката CECBBGSF

Публикувано на 30.01.2015г.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

Номерата на банковите сметки на Окръжен съд – Враца ще са валидни до 29.01.2015г.

Новите банкови сметки ще бъдат публикувани на 30.01.2015г.

 АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -

ПРЕДСЕДАТЕЛ        

                                                                                                             Надя Пеловска-Дилкова

Публикувано на 27.01.2015г.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В периода от 12 януари  до 30 януари 2015г. в Окръжен съд Враца ще се извърши инвентаризация на делата  в деловодствата на съда.
По време на инвентаризацията съдебните деловодители ще съставят описи на всички висящи дела по състави. В тази връзка в посочения период справките по делата ще се извършват само във времето до 12.00 часа всеки работен ден. Справки по дела, по които текат кратки процесуални срокове, ще се дават целодневно от деловодната програма от служба „Регистратура” в Информационния център на съда.
С оглед огромните усилия, които деловодителите трябва да положат, за да приключат в срок описването на делата, моля гражданите и адвокатите да проявят разбиране.

 АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -

ПРЕДСЕДАТЕЛ        

                                                                                                             Надя Пеловска-Дилкова

Публикувано на 06.01.2015г.


 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с откритата със заповед № 645/31.10.2014г. на Административния ръководител-председател на Окръжен съд Враца
процедура по избор на банка, обслужваща сметките на съда, назначената със заповед №700/25.11.2014г. Комисия прие следните решения:

1. Недопуснати  до участие в процедурата за избор на банка, обслужваща сметките на Окръжен съд Враца, са следните банки:

1. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД 
2. „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД
3. „РАЙФАЙЗЕНБАНК” ЕАД
4. „ОБЩИНСКА БАНКА” АД

2. Класирането на банките – допуснати до участие в процедурата за избор на банка, обслужваща сметките на Окръжен съд Враца, съгласно
критериите за избор на обслужваща банка, приети с решение по Протокол №20/22.06.2005г. на ВСС и Методиката за оценка по зададените
показатели, приета от Комисията, е както следва:

Първо място:

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД

94 точки

Второ място:

„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД

76 точки

Трето място:

„БАНКА ДСК” ЕАД

63 точки

Четвърто място:

„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД

56 точки

Пето място:

„СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД

42 точки

Шесто място:

„ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД

38 точки

Седмо място:

„СИБАНК” ЕАД

26 точки

         Забележка: На всички банки - участници в процедурата, е изпратено копие от Протокола на Комисията

                       

Административен ръководител-
Председател
Надя Пеловска-Дилкова

Публикувано на 13.12.2014г.


 

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

             Ръководството на Окръжен съд – Враца уведомява всички граждани и медии, че на 10.12.2014г. ще бъде проведен Ден на отворените врати в Окръжен съд – Враца, находящ се на втория етаж от Съдебната палата в гр.Враца.

            Целта на деня на отворените врати  е повишаване на правната култура на гражданите и изграждане на доверие в работата на съдебната система. Посетителите ще имат възможност да разгледат различните съдебни  служби и зали, да наблюдават технологията на предоставяните съдебно-административни услуги, както и да получат информация за правилата за поведение в съда. Начален час на обиколката – 10 часа. Денят на отворените врати ще приключи в 14 часа.  На събитието ще присъстват и ученици от горните класове на СОУ”Христо Ботев” гр.Враца, с които ще бъде проведена открита беседа по теми от правораздаването.

            За повече информация в Деня  на отворените врати се обръщайте към съдебния администратор Анелия Пеевска.

Публикувано на 01.12.2014г.ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА БАНКА, ОБСЛУЖВАЩА
СМЕТКИТЕ НА ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА

Административният ръководител-председател на Окръжен съд Враца със заповед №645/31.10.2014г. откри процедура по избор на банка, обслужваща сметките на съда. Процедурата е в съответствие с решения на ВСС по: протокол №20/22.06.2005г., протокол №53/19.12.2006г. и т.32 от протокол №22/22.05.2013г.
Процедурата се провежда при спазване принципите на публичност и прозрачност на избора, свободна и лоялна конкуренция, както и равнопоставеност на всички участници в нея и недопускане на дискриминация.
Поканата за участие в процедурата е адресирана до всяка банка/клон на банка на територията на гр.Враца, с която/който Министерство на финансите е подписало за 2014г. договор за обслужване на плащанията в СЕБРА, транзитните сметки и на картовите плащания по чл.4, ал.1 от ЗОПБ (списък №10 към ДДС №09 от 04.12.2013г.) и за която/който обслужването на сметките на Окръжен съд Враца представлява интерес. Критериите за избор и относителната им тежест, изискванията към банките - участници, необходимите документи, редът за подаването им и крайният срок (21.11.2014г.), са посочени в заповедта, приложена към поканата.
Резултатите от процедурата подлежат на одобряване от Висшия съдебен съвет, поради което договор с избраната банка може да се сключи само след писмено разрешение от ВСС.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

Административен ръководител-
Председател
Надя Пеловска-Дилкова

     СЪОБЩЕНИЕ

  Във връзка с предстоящо изработване на Комуникационната стратегия на съдебната власт, Висш съдебен съвет инициира сред ключови общности,- вещи лица, експерти, граждани, медии и неправителствени организации, анкетно проучване за установяване на актуалното развнище на общественото доверие в органите на съдебната власт и във ВСС. Всеки който желае да участва в проучването може да попълни анкетната форма, която се намира на страницата на Окръжен съд - Враца или на хартиен носител в информационния център на съда . Срокът за попълване на анкетата е до 18.12.2014г. Попълнените анкетни карти изпращайте на следния E-mail адрес: os.vraca@abv.bg

  Към анкетата:

  Изтегли анкетата:


   
  Врачанският окръжен съд е създаден със Закона за устройство на съдилищата от 1879 г. До 1937 г. е съществувал Врачански областен съд с компетенции за сегашните Врачанска, Видинска и Монтанска област. От 1941 г. съдът има компетенции само за Врачанска област. 
  Врачанският съдебен окръг съществува в сегашния си вид от 1952 г., като е включвал районните съдилища в гр. Оряхово, гр. Бяла Слатина, гр. Мездра, гр. Враца и гр. Кнежа. От 1993 г. в състава на окръга е открит и работи Районен съд гр. Козлодуй. С решение на ВСС от 2001 г. от съдебния окръг е изключен Районния съд в гр. Кнежа.

       След направени предложения от председателя на Окръжния съд и съответните решения на ВСС, районните съдилища се ръководят от следните административни ръководители:

       Районен съд гр. Бяла Слатина – Силвия Житарска;
       Районен съд гр. Враца – и.ф. Стела Колчева;
       Районен съд гр. Козлодуй – Цветанчо Трифонов;
       Районен съд гр. Мездра – Пенка Петрова;
       Районен съд гр. Оряхово – Ивета Кънева.ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 
За да видите постановените от Окръжен съд Враца актове кликнете ТУК!
За стажанти 
Ред за провеждане на стажа на стажант-юристите
Адвокатска колегия 
Адвокати
Врачански съдебен район
Нотариуси (списък) 
Списък с нотариуси от lex.bg
Връзки 
Адреси
Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Национален институт на правосъдието 
Обновена страница
Профил на купувача 
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Актуален списък на Вещи лица 
3000 Враца, Христо Ботев 29; тел. (092) 68 21 00; факс (092) 62 60 97  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР